Privacy

Privacy

Privacy Policy

Wijnand Klaver Coaching Trainingen en Advies hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
om met persoonsgegevens.
Onze organisatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich
mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
  waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens
  welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor
  de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
  zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig
  is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,
  u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder
aan dit document.

Contactgegevens

Wijnand Klaver Coaching Trainingen en Advies
Trambaan 121
1733AX
Nieuwe Niedorp
06-12099972
info@wijnandklaver.nl