Privacy

Privacy

Wijnand Klaver Persoonlijk coach
hecht veel waarde aan de bescherming
van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
om met persoonsgegevens. Houdt zich
in alle gevallen aan de toepasselijke wet-
en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in
overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt.
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt
is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt.

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als
wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens.
Passende technische en organisatorische
maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is.

een persoonsgegevens doorgeven aan
andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor
ze zijn verstrekt.
op de hoogte zijn van uw rechten omtrent
uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor
de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy
policy, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te
nemen kan dit via de contactgegevens onder-
aan dit document.

Contactgegevens

Wijnand Klaver Coaching Trainingen en Advies
Trambaan 121
1733AX
Nieuwe Niedorp
’06-12099972′
‘Mail ons’