Ethische Code

Ethische code, behorende bij het lidmaatschap van het NTI NLP Gilde

Ik zal streven in al mijn trainingen, coaching en systemische opstellingen
een passend rolmodel voor 
cursisten en cliënten te zijn.

Ik zal de vooronderstellingen van NLP modelleren en integreren. Ik zal
handelen conform de systemische 
wetten van binding, ordening en
geven en nemen.

Ik zal met grote zorgvuldigheid mijn trainingen, coaching en opstellingen
geven en een positieve 
leeromgeving creëren waarin cursisten en cliënten
worden gerespecteerd.

Ik begrijp dat ik als deskundige word beschouwd. Ik zal deze positie niet
gebruiken voor het verkrijgen 
van onredelijk en onbillijk voordeel, in de
vorm van materiële, financiële of andere gunsten, van mijn 
cursisten en
cliënten.

In geval de professionele relatie tussen mij en een persoon de trainer-
cursist / coach-cliënt/ systemisch begeleider-cliënt 
relatie is, kom ik overeen
mij te gedragen ter bevordering van deze relatie. Ingeval er sprake is van
nog een andere dan deze relatie, dan zal ik mijn best doen om de beide
relaties met elkaar in balans te 
brengen.

Ingeval een vraagstelling van een cliënt (om welke reden dan ook) voor mij
niet hanteerbaar is, zal ik 
daarin mijn verantwoording nemen en de cliënt
doorverwijzen naar een andere trainer, coach of opsteller.

Ik zal mijn best doen om op een waarheidsgetrouwe, eerlijke manier zaken
te doen en daarbij trachten 
altijd een situatie te creëren waar voor beide
partijen balans is in geven en nemen.

Ik zal mijzelf presenteren op een eerlijke, open manier en geen beweringen
over mijzelf doen die niet op 
waarheid berusten.

Ik zal mijzelf uitsluitend presenteren als lid van een organisatie wanneer ik
tot die organisatie behoor.

Ik zal andermans werk niet plagiëren en bij het citeren uit andermans werk
altijd de bron vermelden. Ik 
zal niet toestaan dat auteursrechtelijk
beschermd werk, met inbegrip van audio, video- of schriftelijk 
materiaal,
wordt gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Ik zal ervoor zorg dragen dat ik beschik over transparante financiële
informatie over prijzen en kortingen 
en zal alle financiële kwesties zo
ethisch mogelijk afhandelen.

Ik zal zorg dragen voor geheimhouding van de persoonsgegevens van mijn
cursisten of cliënten, tenzij ik 
wettelijk verplicht ben deze gegevens
openbaar te maken of mij daartoe schriftelijke toestemming is 
verleend.

Ik zal eerlijk mijn mening geven, en in geval van minder positieve
uitlatingen duidelijk maken dat deze 
mijn persoonlijke mening zijn en
daarbij ook de andere kant van de zaak belichten. Ik zal niet 
kwaadspreken
over andere trainers, coaches, systemisch opstellers of cursisten of cliënten.

Ik onderken dat ik als gildelid de termen mag gebruiken uit de
lesmaterialen zoals die ook door NTI NLP
worden gebruikt. Ik kom overeen
dit op professionele en ethische wijze te doen. Ik ben geen 
vergoedingen
verschuldigd om de termen uit de lesmaterialen te gebruiken. Ik zal daarbij
altijd aangeven 
dat ik daarin door NTI NLP ben opgeleid.

Ik zal de cursist/cliënt heldere informatie verschaffen over de door mij
behaalde certificaten van 
opleidingen.

Ik verplicht mij om mijzelf in mijn vak professioneel te blijven ontwikkelen.
Ik maak daarbij gebruik van 
de mogelijkheden die het NTI NLP Gilde biedt
op het gebied van intervisie, supervisie, workshops, 
seminars en trainingen.
Ik zal daartoe minimaal twee maal per jaar aanwezig zijn bij de
gildebijeenkomsten.

Ik zal geen certificaten uitreiken aan cursisten die op een onethische
manier met de door mij aangereikte 
lesstof omgaan. Ik zal steeds handelen
naar vermogen om deze cursisten alsnog in de toekomst wel te 
kunnen
certificeren.

Bij twijfel over een situatie of mogelijke tegenspraak van de regel, handel ik
altijd in het belang van mijn 
cliënt.